About Us

เราทำอะไร


โครงการ SCALING IMPACT หรือโครงการนำร่องในการพัฒนาความยั่งยืนของภาคีเครือข่ายสสส. เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาภาคีสัมพันธ์ฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิ อโชก้า ประเทศไทย เพื่อทดลองกระบวนการ และระบบสนับสนุนสำหรับองค์กรภาคสังคมให้สามารถขยายผลกระทบทางสังคม และทำงานได้อย่างยั่งยืน เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558

Scaling Impact มุ่งแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการขยายงานองค์กรภาคสังคม การสนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์ แผน และทดลองแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืนสำหรับองค์กรภาคสังคมด้วยการจับคู่ทำงานกับภาคธุรกิจ โมดูลการสนับสนุนแบ่งออกเป็น 6 ด้านดังนี้

  1. พัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
  2. พัฒนาแผนธุรกิจ
  3. กิจการเพื่อสังคม
  4. การลงทุนทางสังคม
  5. เทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  6. การพัฒนาแบรนด์สำหรับองค์กรภาคสังคม

ที่มาโครงการ

ปัญหาสังคมปัจจุบันที่มีเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้น ทำให้การดำเนินงานของกลุ่มทำงานและองค์กรภาคสังคมในประเทศไทยนั้นต้องปรับตัวตามไปด้วย ทั้งความท้าทายที่ต้องคิดหาไอเดียหรือทางออกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาสังคมเพื่อตอบรับให้ทันกับปัญหาใหม่ๆ รวมถึงความจำเป็นใน การปรับตัวให้เข้ากับโครงการสร้างการลงทุนทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากเงินทุนให้เปล่าเพื่อสนับสนุนการทำโครงการเพื่อสังคมที่มีน้อยลงไปสู่การลงทุนในโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่มีการสร้างรายได้อย่างกิจการเพื่อสังคมที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ และความพยายามที่จะสร้างเครื่องมือ หรือระบบการให้ที่คนทั่วไปสามารถบริจาคหรือสนับสนุนองค์กรภาคสังคมยังคงเป็นความท้าทาย หรือการที่คนรุ่นใหม่ที่สนใจการทำงานเพื่อสังคม มีความสนใจเริ่มต้นโครงการหรือกิจการของตัวเองมากกว่าสมัครงานกับองค์ไม่แสวงผลกำไร ทำให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะเข้าทำงานกับองค์กรภาคสังคมยิ่งหายากขึ้น

นอกจากนั้น บทบาทของเทคโนโลยี online platform และ social media ที่มีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ทำให้เกิดโอกาสในสร้างความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นสำหรับองค์กรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แต่องค์กรภาคสังคมโดยมากยังขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน รวมถึงองค์กรภาคสังคมในทุกระดับยังคงต้องการโอกาสในการเชื่อมต่อการทำงานกับองค์กรอื่นๆ หรือการขยายผลกระทบการทำงานผ่านเครือข่ายขององค์กรที่ทำในประเด็นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นอย่างภาครัฐและภาคธุรกิจ ทั้งนี้องค์กรภาคสังคมจำนวนมากยังมีต้องการความช่วยเหลือในการการวางแผนการทำงานระยะยาวและการระดมทุนเพื่อความความยั่งยืนในการทำงานอีกด้วย

จากปัญหา ความท้าทายและโอกาสที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทำให้องค์กรภาคสังคมต้องปรับตัว ปรับวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการพิจารณาทุนทางสังคมที่แต่ละองค์กรมี และให้ความสำคัญกับพัฒนาศักยภาพของทั้งตัวคนทำงานและองค์กรโดยการทำความเข้าใจปัจจัยภายในองค์กรเอง และปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ หรือบริบทสังคมที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วและตลอดเวลานี้ ทบทวนเป้าหมายและวิธีการทำงานให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถลำดับความสำคัญของความต้องการขององค์กร เพื่อที่สามารถตัดสินใจเลือกทิศทางการทำงานในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสสส.
http://www.thaihealth.or.th/Aboutus.html

เกี่ยวกับอโชก้า
มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม องค์กรภาคประชาชนที่บุกเบิกงานด้าน การประกอบการสังคม (Social Entrepreneurship) มากกว่า 30 ปี ปัจจุบันดำเนินงานอยู่ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก (www.thailand.ashoka.org)

top