โปรแกรม 6: แบรนด์สำหรับองค์กรภาคสังคม (Better Branding)

แนวคิด

แบรนด์เป็นมากกว่าชื่อหรือโลโก้ขององค์กรหรือสินค้า  และเวลาพูดถึงแบรนด์  องค์กรภาคสังคมหลายแห่งอาจมองว่าไม่สำคัญเพราะคิดว่าองค์กรเราไม่ได้ทำธุรกิจ ไม่ได้ขยายสินค้า  หรือหากเห็นความสำคัญ ก็มักคิดถึงการหานักออกแบบมาออกแบบโลโก้ โปสเตอร์ หรือเว็บไซต์เท่านั้น   แต่แบรนด์เป็นมากกว่าและสร้างประโยชน์ให้องค์กรภาคสังคมได้กว้างไกลกว่านั้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมการระดมทุน   เพราะการทำแบรนด์คือการกลั่นคุณค่าที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งนำมาสู่การเลือกจุดยืน คือการบอกเล่ากับสาธารณะว่า เราทำอะไรและเราให้คุณค่ากับอะไร   การสื่อสารออกไปจึงชัดเจนและมีทิศทาง  ดึงดูดคนที่ให้คุณค่าในเรื่องเดียวกันมาเจอและสนับสนุนเรา  ในทางตรงข้ามหากเราไม่มีการสร้างแบรนด์  สังคมและคนภายนอกก็อาจจะสับสนว่าเราทำอะไร  และทำให้คนที่สนใจสนับสนุนเราไม่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และมาสนับสนุนเราได้

วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้องค์กรภาคสังคม เข้าใจคุณค่าและจุดยืนขององค์กร และการทำแบรนด์ขององค์กรเพื่อการสื่อสารสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร

 1. องค์กรภาคสังคม หรือที่มีทำงานมาอย่างน้อย 5 ปี หรือ องค์กรมีโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่ชัดเจนแล้วพร้อมขยายผล
 2. ผู้นำองค์กรภาคสังคมและทีมงานที่ทำหน้าที่ระดมทุน
 3. องค์กรสามารถมีแผนแผนธุรกิจแล้วหรือ ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรม 2: พัฒนาแผนธุรกิจ มาแล้ว
 4. ผู้นำองค์กร และตัวแทนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

เนื้อหา

1. Big Idea

การหาแก่นแท้คุณค่าของแบรนด์ (Big Idea) เพื่อค้นหาจุดยืนที่ชัดเจนขององค์กรภาคี เอกลักษณ์ สิ่งที่องค์กรให้คุณค่า ผ่านการระดมสมอง ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์

2. Brand DNA

พัฒนาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการก่อนหน้าสู่การทำคู่มือแบรนด์ขององค์กร (Brand Book) เพื่อเป็นรากฐานในการสื่อสาร พัฒนาสินค้า และสร้างนวัตกรรมขององค์กรในอนาคต (Brand Book ประกอบด้วย 1. Source of Business 2. Unmet Needs 3. Idea to Answer the Needs 4. Functional Benefit 5. Emotional Benefit 6. Ritual 7. Role and Personality 8. Positioning 9. Brand Spirit)

3. Matching

การจับคู่ระหว่างองค์กรภาคีกับเอเจนซี่ (Communication Agencies)  โดยนำเอา Brand Book ไปใช้สร้างแคมเปญการสื่อสาร การระดมทุนกับสาธารณะ หรือการออกแบบอื่นๆ เช่นโลโก้ เว็บไซต์ วีดีโอ  ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง 

กระบวนการและระยะเวลา

 1. สมัครเข้าร่วม  Consulting Session การพัฒนาแบรนด์ขององค์กรภาคสังคม (Better Branding) ได้ที่นี่  (เลือก 1 รอบ)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 13-16.00 น.(ปิดรับสมัครวันที่ 6 ก.ย.และและประกาศผลผู้เข้าร่วมบนเว็บและทางอีเมล 8 ก.ย.)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 24 กันยายน 13-16.00 น.(ปิดรับสมัครวันที่ 14 ก.ย.และและประกาศผลผู้เข้าร่วมบนเว็บและทางอีเมล 16 ก.ย.)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 10-13.00 น. (ปิดรับสมัครวันที่ 27 ก.ย.และและประกาศผลผู้เข้าร่วมบนเว็บและทางอีเมล 30  ต.ค.)
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ธันวาคม 13-16.00 น. (ปิดรับสมัครวันที่ 23 พ.ย. และและประกาศผลผู้เข้าร่วมบนเว็บและทางอีเมล 25 พ.ย.)

2. พัฒนา Brand Book  หลัง Consulting Session สองสัปดาห์  ทีมงานจะส่งเอกสารสรุป (Brand Book) ให้แต่ละองค์กร และองค์กรสามารถตอบกลับทีมงานว่าต้องการให้ทางโครงการจับคู่กับเอเจนซี่หรือไม่อย่างไร

3. องค์กรภาคสังคมจับคู่ทำงานกับเอเจนซี่  โดยทีมงาน Scaling Impact ติดตามสนับสนุนเป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงสรุปผลระยะแรก

Next Step

เมื่อองค์กรภาคีพัฒนาแบรนด์ของตนเองแล้ว องค์กรสามารถใช้ Brand Book ในการกำหนดทิศทางการสื่อสาร และระดมทุนกับสาธารณะได้ต่อไป

หมายเหตุ

 • เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับไปเพื่อยืนยันว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร กรุณาติดต่อสอบถาม
 • ภายหลังปิดรับสมัครทีมงานจะประกาศรายชื่อองค์กรและตัวแทนองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และจะติดต่อท่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อยืนยันอีกครั้ง
 • กรณีที่องค์กรหรือตัวแทนองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางทีมงานจะติดต่อองค์กรในลำดับถัดไปตามลำดับ

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

top