โปรแกรม 2: พัฒนาแผนธุรกิจ (Create a Business Plan)

แนวคิด

แผนธุรกิจ (Business plan) อาจจะเป็นสิ่งที่องค์กรภาคสังคมไม่คุ้นเคย และรู้สึกว่าขัดแย้งหรือไม่เหมาะกับแนวทางการทำงาน ซึ่งแท้จริงแล้วการทำแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคสังคมนั้น คล้ายคลึงกับการเขียนขอทุนโครงการ โดยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินได้ว่าไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานหรือระดมทุนนั้น มีโอกาสสำเร็จหรือไม่ จะมีวิธีมุ่งไปสู่ความสำเร็จนั้นได้อย่างไร และผลที่ได้คุ้มค่ากับการลงทุนเพียงใด

จากการวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวที่ทำให้องค์กรเห็นทางเลือกในการขยายงานหรือสร้างความยั่งยืนที่ชัดเจนแล้วการทำแผนธุรกิจจะช่วยพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏับิติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารกับภายนอก ทั้งด้านแหล่งุทน นักลงทุน อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อรวบรวมทรัพยากรที่จะเปิดโอกาสการขยายงาน และสามารบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้ผู้นำองค์กรภาคสังคมทำงานร่วมกับอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความเชี่ยวชาญจากทั้งสองภาคส่วนมาวางแผนธุรกิจขององค์กรภาคสังคมที่มีประสิทธิภาพ

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร?

 1. ผู้นำองค์กรภาคสังคม ที่มีทำงานมาอย่างน้อย 5 ปี หรือ องค์กรมีโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่ชัดเจนแล้วพร้อมขยายผล
 2. ผู้นำองค์กรภาคสังคมและทีมงานที่ทำหน้าที่วางแผนการทำงานขององค์กร
 3. องค์กรสามารถระบุได้ชัดเจนว่าแผนกลยุทธ์หรือเป้าหมายระยะยาวขององค์กรเป็นอย่างไร
  หรือ ผ่านการเข้าร่วม โปรแกรม 1: พัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร มาแล้ว
 4. ผู้นำองค์กรระบุได้ชัดเจนว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการวางแผนธุรกิจ
 5. ผู้นำองค์กรและตัวแทนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

เนื้อหา

 1. Analysis
  ต่อเนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์ที่องค์กรจะมีเป้าหมายระยะยาวชัดเจนแล้ว ผู้นำองค์กรและอาสาสมัครจากภาคธุรกิจจะร่วมกระบวนการ ที่จะนำความชำนาญของทั้งด้านภาคสังคมและภาคธุรกิจ เพื่อทำแผนธุรกิจ (Business plan) ขององค์กร โดยเริ่มจากวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ โดยเริ่มจาก วิเคราะห์โมเดลธุรกิจที่เหมาะสม วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์บริการ และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 2. Planning
  ต่อจากนั้นองค์กรสังคมและอาสาสมัครภาคธุรกิจจะร่วมกันนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนการตลาด(Marketing plan) วางแผนงาน (Operating Plan) วางแผนการเงิน(Financial Plan) วางแผนการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) และการเลือกรูปแบบองค์กร (Business Structure)

กระบวนการ/ ระยะเวลา

 1. สมัครเข้าร่วมโปรแกรมและเตรียมความพร้อม  โดย download เอกสารสรุปแผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและกรอกใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรม ได้ที่นี่
 2. โครงการ Scaling Impact จะจับคู่ องค์กรสังคมและทีมอาสาสมัครจากภาคธุรกิจเพื่อจะร่วมกันทำแผนธุรกิจ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
  โดยการนัดหมายเป็นไปตามความสะดวกของทั้งสองฝ่าย อย่างน้อย 6 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ
  (เลือก 1 รอบ)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน – 11 กันยายน 2559
  (ปิดรับสมัคร 6 มิ.ย. และประกาศผลผู้เข้าร่วมบนเว็บและทางอีเมล 13 มิ.ย.)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2559
  (ปิดรับสมัคร 4 ก.ค. และประกาศผลผู้เข้าร่วมบนเว็บและทางอีเมล 11 ก.ค.)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม – 6 พฤศจิกายน 2559
  (ปิดรับสมัคร 1 ส.ค. และประกาศผลผู้เข้าร่วมบนเว็บและทางอีเมล 8 ส.ค.)
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 5 กันยายน – 4 ธันวาคม 2559
  (ปิดรับสมัคร 29 ก.ย. และประกาศผลผู้เข้าร่วมบนเว็บและทางอีเมล 5 ต.ค.)

       3. หลังทำแผนธุรกิจผู้นำองค์กรและตัวแทน นำเสนอแผนธุรกิจ

Next Step

หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมแต่ละองค์กรจะได้แผนธุรกิจ หากองค์กรพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการตามแผนสามารถทำได้ทันที สำหรับองค์กรที่ผ่านโปรแกรม 2: พัฒนาแผนธุรกิจ (Create a Business Plan) แล้ว หากต้องการเสริมศักยภาพองค์กรเฉพาะด้าน สามารถเข้าร่วมโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 • โปรแกรม 3 : พัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 • โปรแกรม 4 : การลงทุนทางสังคม (Social Investment)
 • โปรแกรม 5 : พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อความเปลี่ยนแปลง (Tech 4 Change)
 • โปรแกรม 6 : พัฒนาการสื่อสารขององค์กร (Better Branding)

หมายเหตุ

 • เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับไปเพื่อยืนยันว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร กรุณาติดต่อสอบถาม
 • ภายหลังปิดรับสมัครทีมงานจะประกาศรายชื่อองค์กรและตัวแทนองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และจะติดต่อท่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อยืนยันอีกครั้ง
 • กรณีที่องค์กรหรือตัวแทนองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางทีมงานจะติดต่อองค์กรในลำดับถัดไปตามลำดับ

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

top