โปรแกรม 3: กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

แนวคิด

ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกและในประเทศไทยตื่นตัวกับโมเดลกิจการเพื่อสังคม ซึ่งคือ การที่ภาคเอกชนซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ได้ประกอบกิจการหรือดำเนินการ โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้า หรือการให้บริการซึ่งมิได้มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการหรือการดำเนินการ ภาคธุรกิจดูจะปรับตัวได้ไม่ยากนักในการเร่ิมทำกิจการเพื่อสังคมเพื่อมองหาทางเลือกใหม่ๆ ในการสร้างผลกระทบทางสังคม และต่อยอดจากการทำ CSR     สำหรับองค์กรภาคสังคมกลับตรงกันข้าม  แม้ว่าภาคสังคมจะสังเกตเห็นว่ามีเงินลงทุนกับกิจการเพื่อสังคมมากกว่าเงินทุนให้เปล่า  หลายองค์กรมีสินค้า บริการ หรือทุนทางสังคมอยู่แล้ว  จึงมีศักยภาพในการปรับตัวหันมาทำกิจการเพื่อสังคม เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ที่เงินทุนให้เปล่าลดลงทุกวัน   แต่อาจจะด้วยความเคยชิน ทัศนคติลบต่อการทำธุรกิจ การขาดทีมงานที่มีทักษะทางธุรกิจ และความไม่แน่ใจว่ากลุ่มเป้าหมายที่องค์กรทำโครงการมาด้วยเป็นเวลานานจะตอบรับอย่างไรกับการที่องค์กรภาคสังคมจะหันมาทำกิจการเพื่อสังคม ทำให้องค์กรภาคสังคมที่สนใจโมเดลกิจการเพื่อสังคม ยังไม่สามารถปรับโมเดลการดำเนินงานได้

วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้องค์กรภาคสังคมทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและคนรุ่นใหม่ ในการทดลองไอเดียกิจการเพื่อสังคม ว่าเป็นไอเดียที่มีดี มีตลาดจริงหรือไม่  ทดลองว่าการทำกิจการเพื่อสังคมนั้นเหมาะกับองค์กรหรือไม่  และเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่สื่อสารกับนักลงทุนเพื่อระดมทุนตั้งต้นกิจการได้จริง

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร

 1. องค์กรภาคสังคม หรือที่มีทำงานมาอย่างน้อย 5 ปี หรือ องค์กรมีโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่ชัดเจนแล้วพร้อมขยายผล
 2. ผู้นำองค์กรภาคสังคมและทีมงานที่ทำหน้าที่ระดมทุน
 3. องค์กรสามารถมีแผนแผนธุรกิจแล้วหรือ ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรม 2: พัฒนาแผนธุรกิจ มาแล้ว
 4. ผู้นำองค์กร และตัวแทนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

เนื้อหา

 1. Prototype/Lean Start Up  ระบุให้ชัดเจนว่าจะทดลองอะไร กับกลุ่มเป้าหมายใน และวางแผนกระบวนการการทดลอง โดยกระบวนการ LEAN           (1. การสร้างต้นแบบสำหรับการทดลอง 2. การทดลองจริงกับกลุ่มเป้าหมาย/ตลาด  3. การสรุปผลเรียนรู้ และ4. การตัดสินใจที่ปรับแก้ต้นแบบ)
 2. Basic Social Enterprise Skills   การกำหนดทิศทางการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม สมดุลย์ระหว่างการแก้ปัญหาสังคมกับการสร้างรายได้  และเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น  การวางแผน การผลิต การตลาด การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารเงิน
 3. Pitching    การนำเสนอแผนกิจการเพื่อสังคมกับภาคธุรกิจ

กระบวนการและระยะเวลา

1. สมัครเข้าร่วมโปรแกรม  โดย download เอกสารแผนธุรกิจและกรอกใบสมัครเข้าร่วม workshop ได้ที่นี่

2. เข้าร่วม Prototype Workshop วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 สถานที่: อาคาร KX ชั้น 12 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส วงเวียนใหญ่  เพื่อจับคู่ทีม The Intern จากภาคธุรกิจและคนรุ่นใหม่ และวางแผนการทดลองไอเดียกิจการเพื่อสังคมร่วมกัน

3. หลัง workshop เป็นช่วงดำเนินงานตามแผนที่องค์กรและทีม The Intern ทำงานร่วมกัน

4. สรุปผลการทดลองและนำเสนอกับนักลงทุน ในงาน Impact Forum วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

Next step

สำหรับองค์กรที่ผ่านโปรแกรม 3: กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) จะได้ทดลองไอเดียกิจการเพื่อสังคมที่แต่ละองค์กรมี ทั้งนี้จะทำให้องค์กรมีข้อมูลในการตัดสินใจว่าไอเดียนั้นๆ เหมาะสมกับการขยายงานหรือการสร้างความยั่งยืนขององค์กรหรือไม่ หรือควรมีการทดลองเพิ่มเติมอย่างไร และหากไอเดียนั้นๆ เหมาะสมและได้นำเสนอกับนักลงทุนเพื่อระดมเงินทุนเพื่อการตั้งต้นทำกิจการเพื่อสังคมได้จริงต่อไป

หมายเหตุ

 • เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับไปเพื่อยืนยันว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร กรุณาติดต่อสอบถาม
 • ภายหลังปิดรับสมัครทีมงานจะประกาศรายชื่อองค์กรและตัวแทนองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และจะติดต่อท่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อยืนยันอีกครั้ง
 • กรณีที่องค์กรหรือตัวแทนองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางทีมงานจะติดต่อองค์กรในลำดับถัดไปตามลำดับ

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

top