โปรแกรม 4: การลงทุนทางสังคม (Social Investment)

แนวคิด

ปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจต้องการสนับสนุนทรัพยากรและร่วมมือกับองค์กรภาคสังคมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น  และองค์การภาคสังคมก็ต้องการการสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมหรือการสร้่างความร่วมมือระยะยาวกับองค์กรภาคธุรกิจที่มีความสนใจสร้างการเปลี่ยนแปลง     การสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองภาคส่วนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่องค์กรภาคสังคมจะระดมทรัพยากรเพื่อการทำงานที่ยั่งยืนได้  แต่ความร่วมมือยังเกิดขึ้นไม่มากนัก  โดยปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งนั้นคือการสื่อสารระหว่างกันในการระบุปัญหาและกระบวนการแแก้ปัญหา รวมถึงการการขาดเครื่องมือการวัดผลกระทบทางสังคมที่เป็นที่เข้าใจและยอมรับกันทั้งสองฝ่าย

หากองค์กรภาคสังคมเรียนรู้และดำเนินงานการวัดผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment หรือ SIA) ได้ จะสามารถสรุปและถ่ายทอดแนวคิด กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคมที่องค์กรสร้างขึ้นได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนแนวทางการขยายผลกระทบนั้น ให้นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่มีความสนใจในประเด็นสังคมต่างๆ สามารถเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้องค์กรภาคสังคมนำเครื่องมือการวัดผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment หรือ SIA) มาใช้ทำให้องค์กรได้ทบทวนงานและนำเสนอผลกระทบทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงกับองค์กรธุรกิจ

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร

1. องค์กรภาคสังคมที่ทำงานมาอย่างน้อย 5 ปี หรือ องค์กรที่มีโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่ชัดเจนและพร้อมขยายผล
2. ผู้นำองค์กรภาคสังคมและทีมงานที่ทำหน้าที่ระดมทุน ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการใช้รายงานผลกระทบทางสังคมเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนและสร้างความร่วมมือร่วมกับภาคธุรกิจ
3. ผู้นำองค์กร และตัวแทนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
4. องค์กรที่ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรม พัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน (Develop a Strategy) และส่งการบ้านของโปรแกรม
หมายเหตุ: กิจกรรม Social Investment Talk จากการบริจาคสู่การลงทุน ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องผ่านโปรแกรมใดๆมาก่อน

เนื้อหา

 1. SOCIAL INVESTMENT TALK จากการบริจาคสู่การลงทุน

องค์กรสามารถเข้าร่วมทำความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจาก บลจ.บัวหลวง มูลนิธิเพื่อคนไทยและสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น ซึ่งเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดในปัจจุบัน

 1. SOCIAL IMPACT INDICATOR

องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาตัวชี้วัดผลกระทบทางสังคมสำหรับแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อนำมาใช้วางแผนการวัดผลกระทบทางสังคม ด้วยการสนับสนุนจากทางทีมงานมูลนิธิอโชก้าและบริษัท ป่าสาละ จำกัด

 1. SOCIAL IMPACT ASSESSMENT PLAN

ออกแบบและวางแผนการวัดผลกระทบทางสังคม การเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลกระทบทางสังคม

 1. DATA COLLECTION

ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม องค์กรจะนำบทเรียนที่ได้รับไปปฏิบัติ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบจริงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับเก็บข้อมูลการทำงานของตนเอง โดยมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานอโชก้า ประเทศไทย และบริษัท ป่าสาละ จำกัด

 1. REPORT & PORTFOLIO

จัดทำรายงานผลกระทบทางสังคม (Social Impact Investment Report) และโครงการที่แต่ละองค์กรต้องการระดมทุน เพื่อเตรียมนำเสนอกับนักลงทุน

กระบวนการและระยะเวลา

 1. สมัครเข้าร่วมโปรแกรม  โดย download เอกสารแผนธุรกิจและกรอกใบสมัครเข้าร่วม workshop ได้ที่นี่
 2. เข้าร่วม Social Investment Talk จากการบริจาคสู่การลงทุน จัดขึ้นที่ห้อง X04A อาคาร KNOWLEDGE EXCHANGE ชั้น 10 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559  เวลา 09:00 – 12:00 น. รับ 40 ท่าน โดยทางทีมงานจะอีเมล์ให้ท่านยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 (กิจกรรมนี้ท่านไม่จำเป็นต้องผ่านโปรแกรมก่อนหน้า)
 3. เข้าร่วม Indicator Workshop (เลือก 1 รอบ, ไม่จำเป็นต้องผ่าน Social Investment Talk จากการบริจาคสู่การลงทุน) สถานที่: อาคาร KX ชั้น 12 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส วงเวียนใหญ่
 • รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 9.-12.00 น. (เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย. ปิดรับสมัคร 4 ก.ค. และประกาศผลผู้เข้าร่วมบนเว็บและทางทีมงานจะอีเมล์ให้ท่านยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 6 ก.ค.)
 • รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2559 13-16.00 น. (เปิดรับสมัคร 6 ก.ค. ปิดรับสมัคร 15 ก.ค. และประกาศผลผู้เข้าร่วมและทางทีมงานจะอีเมล์ให้ท่านยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 18 ก.ค.)
 • หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Indicator Survey เพื่อไปทำด้วยตนเองผ่านทาง link (สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. และส่งแบบฟอร์มกลับภายในวันที่ 20 ก.ค.)
 1. องค์กรที่ผ่าน Indicator Workshop หรือ ส่งแบบฟอร์ม Indicator Survey และได้พัฒนาตัวชี้วัดผลกระทบทางสังคมของแต่ละองค์กรแล้ว เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment- SIA)” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2559 (30 ท่าน) สถานที่ X-SPACE อาคาร KNOWLEDGE EXCHANGE ชั้น 10 สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 27 มิ.ย. ปิดรับสมัคร 23 ก.ค. โดยทางทีมงานจะอีเมล์ให้ท่านยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 25 ก.ค. 2559
 2. องค์กรได้รับการพัฒนาตัวชี้วัดผลกระทางสังคมผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ SIA แล้วจะเข้าร่วมการอบรม Data Collection Workshop ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ X-SPACE อาคาร KNOWLEDGE EXCHANGE ชั้น 12 เพื่อออกแบบกระบวนการและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ออกแบบไว้
 3. องค์กรที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ SIA และดำเนินการเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานผลกระทบทางสังคมระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 และนำเสนอผลกระทบทางสังคมที่องค์กรสร้างขึ้น ในกิจกรรม SIA Showcase จัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2559 ที่ X-SPACE อาคาร KNOWLEDGE EXCHANGE ชั้น 12 เพื่อเป็นตัวอย่างให้องค์กรอื่นสามารถเรียนรู้การนำเครื่องมือ SIA ไปใช้
 4. องค์กรที่เก็บข้อมูลแล้วแจ้งกลับทางโครงการภายใน 30 กันยายน 2559 เพื่อจับคู่กับทีมอาสาสมัครจากภาคธุรกิจเพื่อจัดทำรายงานและโครงการเพื่อการนำเสนอกองทุนและนักลงทุน ทั้งนี้ทางโครงการจะช่วยสนับสนุนให้แต่ละองค์กรได้นำเสนอโครงการและรายงานผลกระทบทางสังคมต่อนักลงทุนจริง ตามความพร้อมของแต่ละองค์กร

Next step

 1. องค์กรที่ผ่านโปรแกรม: การลงทุนทางสังคม (Social Investment) จะได้รายงานผลกระทบทางสังคมของแต่ละองค์กรเพื่อประกอบการเสนอต่อนักลงทุนได้ต่อไป
 2. ทีมงานจะจัดทำ Social Investment Toolkit เพื่อเป็นคู่มือสำหรับองค์กรภาคสังคมอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการลงทันทางสังคมได้

หมายเหตุ

 • เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับไปเพื่อยืนยันว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร กรุณาติดต่อสอบถาม
 • ภายหลังปิดรับสมัครทีมงานจะประกาศรายชื่อองค์กรและตัวแทนองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และจะติดต่อท่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อยืนยันอีกครั้ง
 • กรณีที่องค์กรหรือตัวแทนองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางทีมงานจะติดต่อองค์กรในลำดับถัดไปตามลำดับ

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

top