โปรแกรม 5: เทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Tech4Change)

แนวคิด

องค์กรภาคสังคมหลายองค์กรยังไม่ได้นำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งส่งผลให้มีภาระงานในการจัดการข้อมูลและการติดต่อประสานงาน  รวมถึงไม่สามารถสื่อสารกับสังคมในประเด็นที่องค์กรอยากนำเสนอ   และส่งผลต่อการระดมทุนในวงกว้าง ด้วยไม่สามารถสร้างการรับรู้ต่อภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนได้

การพิจารณาและตัดสินใจนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานจึงจำเป็นสำหรับองค์กรภาคสังคมที่สนใจขยายงาน ทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยี Application และ Platform ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาใช้ในการทำงาน  การมองโอกาสอื่นๆ ในการใช้ไอทีเป็นกลยุทธ์ในการขยายงาน

การดำเนินงานโปรแกรม Tech4Change เป็นความร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอวิธีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการงานขององค์กรภาคสังคมให้เกิดประสิทธิภาพและผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืน

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร

 1. องค์กรภาคสังคม หรือที่มีทำงานมาอย่างน้อย 5 ปี หรือ องค์กรมีโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่ชัดเจนแล้วพร้อมขยายผล
 2. ผู้นำองค์กรภาคสังคมและทีมงานที่ทำหน้าที่ระดมทุนหรือไอที
 3. องค์กรสามารถมีแผนแผนธุรกิจแล้วหรือ ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรม 2: พัฒนาแผนธุรกิจ มาแล้ว
 4. สำหรับองค์กรภาคสังคมที่สนใจจับคู่ทำงานกับบริษัทไอที เมื่อมีการตกลงทำงานร่วมกัน ต้องวางเงินมัดจำการเข้าร่วม 20,000 บาท (และได้รับคืนเมื่อจบโครงการ)

เนื้อหา

1. Free Tech Series

นำเสนอเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานที่สามารถนำมาใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น โปรแกรมการบริหารโครงการ การสื่อสาร การบริหารการเงินและการรณรงค์ พร้อมสอนการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรภาคสังคม

2. Do and Don’t การลงทุนด้านเทคโนโลยี

การแลกเปลี่ยนความรู้ความต้องการระหว่างองค์กรภาคสังคมกับบริษัทไอที เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงในการใช้เทคโนโลยีองค์กรภาคสังคม  พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้และการลงทุนในเทคโนโลยีขององค์กรภาคสังคม เพื่อให้องค์กรภาคสังคมลงทุนทางเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า

3. Planing & Matching

การพัฒนาแผนการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน  การจับคู่องค์กรภาคสังคมกับบริษัทไอทีที่ทางศูนย์บ่มเพาะฯ สนับสนุน  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน เร่ิมต้นวางระบบ หรือดำเนินตามแผนที่องค์กรภาคสังคมวางไว้ได้ทันที

กระบวนการและระยะเวลา (การเข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรม)

1. การอบรม Free Tech Series

วันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 9.00-16.00  สถานที่ X-SPACE อาคาร KNOWLEDGE EXCHANGE ชั้น 12

สมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 (รับจำนวน 30 คน) ได้ที่นี่

2. Workshop: Do and Don’t การลงทุนด้านเทคโนโลยี

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.00-16.00  สถานที่ X-SPACE อาคาร KNOWLEDGE EXCHANGE ชั้น 12

สมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 (รับจำนวน 30 คน) ได้ที่นี่

3. สมัครเข้าร่วม  Consulting Session การประชุมปรึกษาหารือและพัฒนาแผนการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับงานภาคสังคมได้ที่นี่  ผู้ให้คำปรึกษาคือ คุณเกียรติรัตน์ ทองผาย (เกียร์) ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. (เลือก 1 รอบ) สถานที่: ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2559 9-12.00 น. (ปิดรับสมัคร 11 ก.ย.และประกาศผลผู้เข้าร่วมบนเว็บและทางอีเมล  13 ก.ย.)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 13-16.00 น. (ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.และประกาศผลผู้เข้าร่วมและทางอีเมล 3 พ.ย.)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 17-20.00 น. (ปิดรับสมัคร 20 พ.ย.และประกาศผลผู้เข้าร่วมและทางอีเมล 23 พ.ย.)

4. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจับคู่บริษัทไอทีให้กับองค์กรภาคสังคมให้ตรงกับความต้องการ  และเมื่อมีการจับคู่สำเร็จองค์กรทางสังคมต้องวางเงินมัดจำ 20,000 บาท และจะได้รับเงินคืนเมื่อจบโครงการ  ทางโครงการและศูนย์บ่มเพาะจะติดตามสนับสนุนการทำงานร่วกันไปอีก 6 เดือน  และสรุปผลการทำงานระยะแรก

Next step

หากการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานประสบผลสำเร็จด้วยดี องค์กรภาคสังคมควรมีการวางแผนระยะยาวว่าจะมีลงทุนเพื่อใช้เทคโนโลยีในระยะยาวได้อย่างไร

หมายเหตุ

 • เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับไปเพื่อยืนยันว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร กรุณาติดต่อสอบถาม
 • ภายหลังปิดรับสมัครทีมงานจะประกาศรายชื่อองค์กรและตัวแทนองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และจะติดต่อท่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อยืนยันอีกครั้ง
 • กรณีที่องค์กรหรือตัวแทนองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางทีมงานจะติดต่อองค์กรในลำดับถัดไปตามลำดับ

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

top