รางวัล Norman Borlaug สำหรับผลงานนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเกษตรและการผลิตอาหาร

World Food Prize ร่วมกับ Rockefeller Foundation รับการเสนอรายชื่อคนรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมและผลงานทางวิทยาศาสตร์ ด้านพัฒนาการเกษตรและการผลิตอาหาร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อนมนุษย์ และต้องการจะขจัดความยากไร้และความหิวโหยทั่วโลก เพื่อให้การยอมรับและมอบทุนสนับสนุน ในการประกวดรางวัล Norman Borlaug

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
  • มีผลงานเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเกษตร และการผลิตอาหาร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อนมนุษย์ในเชิงประจักษ์ ในสาขาการทำงาน หรือองค์กรใดก็ได้ ในขอบข่ายการผลิตและแปรรูปอาหาร และการแจกจ่ายสินค้า
  • มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานเกี่ยวกับการผลิตหรือการแปรรูป กับผู้ผลิต (ชาวนา ชาวสวน ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง หรือเป็นผู้ผลิตในพื้นที่ห่างไกล) โดยตรง
  • มีความทะเยอทะยานในการขจัดความยากไร้และความหิวโหย

กำหนดการรับสมัคร

  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทุนสนับสนุน

  • เงินทุนสนับสนุนการวิจัยภาคสนาม และการขอทุน จาก Rockefeller Foundation จำนวน 10,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 340,000 บาท
  • โอกาสการจัดแสดงผลงานในงานประจำปีของ World Food Prize Foundation ณ ดิมอยน์ รัฐไอโอวา ประเทศสหรัอเมริกา ทุกเดือนตุลาคมของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม Borlaug Field Award Nomination Procedure​

June 5, 2017

0 responses on "รางวัล Norman Borlaug สำหรับผลงานนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเกษตรและการผลิตอาหาร"

Leave a Message

top